Polecamy
Strona główna » Nota prawna
Nota prawna

Serwisy Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych zostały opracowane jako serwisy informacyjne dla odbiorców w Polsce.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego umieszczonego pod dowolną domeną wymienioną na stronie www.obas.pl a w szczególności serwisów w domenach www.alergen.info.pl , www.lekarz.net , www.lek.info.pl , www.al.pl , jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego www.alergen.info.pl. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania serwisu.

Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych z siedzibą w Warszawie ("OBAS"), ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś Państwo, jako użytkownicy serwisu internetowego obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego po wprowadzeniu przez OBAS zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jej treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z serwisu internetowego.

Prawo autorskie

Treść stron internetowych OBAS chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że OBAS wyrazi na to pisemną zgodę. OBAS wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo serwis internetowy www.alergen.info.pl i drukowali fragmenty tego serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że OBAS wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty na stronach internetowych OBAS mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.

Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostępu Państwa do serwisu internetowego OBAS nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie internetowym OBAS bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku firmowego lub towarowego .

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez OBAS jako poufne. OBAS nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez OBAS. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Ogólne zasady korzystania z serwisu

Serwis w części oznaczonej "Informacje dla profesjonalistów medycznych" lub "dla lekarzy" stanowi część specjalistyczną, co oznacza, że materiały zamieszczone na tej stronie są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza. lekarza dentysty, farmaceuty i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Materiały zamieszczone na stronach "Informacje dla profesjonalistów medycznych" lub "dla lekarzy" mogą być materiałami o charakterze promocyjnym. środki farmaceutyczne wymienione w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Informacje zamieszczone w serwisie internetowym OBAS nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Informacje zamieszczone w serwisie internetowym OBAS mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i opinie zawarte w serwisie internetowym OBAS zostały zebrane lub opracowane przez OBAS w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. OBAS nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w serwisie internetowym OBAS ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez serwis OBAS. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w tym serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione.

OBAS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności OBAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

OBAS nie zweryfikowała treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością OBAS nie oznacza, że OBAS rekomenduje taką stronę lub produkty lub usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

OBAS nie ponosi odpowiedzialności za aktualność wszystkich informacji umieszczonych w serwisie internetowym, jednakże w przypadku uznania przez Państwa konieczności ich weryfikacji, prosimy o kontakt e-mail'a na adres e-mail

Prawo autorskie

Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez podmiot polski; korzystanie z serwisu internetowego OBAS podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji muszą być rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie OBAS.

zespół OBAS